Ventilationen i våra bostäder är hopplöst gammeldags

Thomas Pekonen, Plåtslageri nr 4/2001

Vi är idag väl medvetna om att miljön i våra bostäder inte når upp till de baskrav som kan ställas på en innemiljö där människor stadigvarande vistas. Som alltid då det gäller inadekvata innemiljöer är det våra barn som drabbas värst. Barnen är känsligare än vuxna, då deras immunförsvar inte är färdigutvecklat.

Miljöbalken kräver att vid skapande av innemiljöer ska hänsyn tas till känsligare individer.
Gör vi detta idag? Svaret på frågan är NEJ!

Lika lite som man värnar barnens hälsa i de allmänna lokalerna – skola, dagis med mera – gör man det i våra bostäder. Dagligen får vi rapporter om neddragningar i barnomsorgen och skolan, ofta med större grupper, vilket leder till en sämre innemiljö.

Trots kritiken mot de som ansvarar för dessa allmänna lokaler görs det inte mycket för att förbättra situationen för våra barn. Man gömmer sig bakom en situation där man skyller på att det inte finns pengar. Jag har sagt det tidigare, och jag säger det igen: om det så endast finns en enda krona på botten av Sveriges kassakista så ska den användas till att investera i våra barns hälsa!

Sluta upp att skylla på att det inte finns pengar!

OVK – vad sker då?
Den största miljöboven i våra lokaler och bostäder idag är den bristande ventilationen. Ett faktum som vi känt till de senaste tjugo åren utan att vi agerat med kraft.
Då det gäller bostadsventilationen kontrolleras denna idag via den obligatoriska ventilationskontrollen. Kontrollen går till så att luftflödet mäts

med någon form av stos över frånluftfventilen i badrummet och köket. Stämmer dessa flöden mot gällande krav då byggnaden uppfördes är anläggningen godkänd.
Vad som här diskuteras är självdrags- och F-ventilationsanläggningar.

Total stagnation kan uppstå
Av någon anledning har tillräckliga kunskaper kring barnens hälsofrågor inte nått fram till de som ansvarar för kraven på våra bostäder. Att minimikraven för luftflöden kan vara hälften för bostäder jämfört med andra lokaler där människor stadigvarande vistas är för mig en gåta.

Vid en nyligen genomförd undersökning av luftomsättningar i sovrum i F-ventilerade bostäder visade det sig att vid mättillfället rådde total stagnation i samtliga mätta sovrum, trots att man nyligen installerat den nya F-venitlationsanläggningen. Anläggningen var godkänd. Man hade ju rätt frånluftsflöden över ventiler i badrum och kök…
De mycket små tryckfall man arbetar med i intagsventilerna i dessa anläggningar gör systemet mycket känsligt för den situation som råder utomhus, främst då vidsituation.

Om vi tänker oss en byggnad där vinden trycker mot en fasad erhåller vi ett statiskt tryck mot fasaden. detta statiska tryck är cirka 70% av det dynamiska trycket p ungefär två tredjedelars höjd av byggnaden, och sedan avtar trycket både uppåt och nedåt.

Man får sålunda hjälp av vinden att trycka in luft i byggnaden. Det statiska trycket mot en fasad bestäms av den så kallade lokala tryckkoefficienten (cp). I det relaterade fallet är denna 0,7 på två tredjedelars höjd på fasaden.
Vad man kanske inte beräknar är vindens påverkan på läsidan. Här är cp lika stort, fast negativt mot lovartsidan. Det vill säga; vi får ett undertryck som verkar på fasaden och därmed luftintagen, springventilera. Detta ger då upphov till lägre luftflöden på läsidan än vad som beräknats, och i värsta fall erhålls total stagnation.

Investera i energieffektivitet!
Självfallet är detta en oacceptabel situation. Tekniken har faktiskt kommit så långt att vi kan skapa stabila system genom att kontrollerat tillföra rummet luft via ett FTX-system. Detta måste vara den enda lösningen för att klara de krav som ställs i Miljöbalken. Det bör påpekas att i Miljöbalken ställs krav på energieffektivitet. En F-anläggning är inte energieffektiv. Det är FTX-anläggningen.

Vid studier av installation av FTX-anläggningar med luftflöden dubbelt så stora som idagkan återbetalningstiden för ett sådant system ligga mellan tre och fem år. En i dagsläget, med låga räntor, utmärkt lönande investering som varje rättänkande fastighetsägare borde göra.

Inte för den lönsamma investeringen utan för omtanken om våra barns hälsa!